صفحه اصلي > برنامه علمي فارسي

بنام خدا
کنگره ترومبوز هموستاز ديماه 97
روز اول-12-10-97

ساعت

عنوان سخنراني

نام سخنران

عنوان

8-8:10

تلاوت قرآن و سرود ملي

8:10-8:20

افتتاحيه و اهداف کنگره

دکتر پيمان عشقي

هماتولوژيست انکولوژيست کودکان
استاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
رياست کنگره

8:20-8:40

حال و آينده هموفيلي در ايران

دکتر مهدي شادنوش

رياست اداره بيماري هاي خاص غير واگير
معاونت سلامت وزارت بهداشت

هيئت رييسه جلسه اول :دکترغلامرضا توگه، دکتر سيروس زينلي

8:40-9:10

داروهاي جديد و دوران جديد در درمان بيماري هاي خونريزي دهنده ارثي

دکتر فلورا پيوندي

فوق تخصص هماتولوژي بزرگسالان 
رياست بخش هموفيلي و ترومبوز دانشگاه ميلان

9:10-9:35

تازه هاي ژن درماني در هموفيلي

دکترمرتضي کريم پور

دکتراي تخصصي ژنتيک انساني
استاد انستيتو پاستور ايران 

9:35-10

ايمونوژنيسيته و سوييچينگ فراورده هاي انعقادي

دکتر پيمان عشقي

هماتولوژيست انکولوژيست کودکان
استاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

پذيرايي

هيئت رييسه جلسه دوم:دکترمحمد فرانوش، دکتر نادرصفريان

10:30-11

جراحي در بيماران همو فيلي داراي مهارکننده

دکتر مهران کريمي

هماتولوژيست انکولوژيست کودکان
استاد دانشگاه علوم پزشکي شيراز

11-11:30

استفاده از شنت هاي شرياني وريدي در کودکان هموفيلي

دکتر محمد مظفر

جراحي عمومي-جراحي عروق
استاد دانشگاه علوم پزشکيشهيد بهشتي

11:30-12

تظاهرات باليني سطح فاکتور در اختلالات خونريزي دهنده نادر:مرور و گزارش موردي

دکتر حسن ابوالقاسمي

 هماتولوژيست انکولوژيست کودکان
استاد دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله

12-12:30

 اقدامات غير جراحي در مشکلات پيشرفته مزمن مفصلي هموفيلي جوانان: بحث و معرفي بيمار

دکتر کچويي

 جراح ارتوپد
استاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد

12:30-14

نهار-نماز 

هيئت رييسه جلسه سوم- دکترحسن ابوالقاسمي ، دکتر فلورا پيوندي

14-14:30

مهارکننده و آنافيلاکسي در فون ويلبراند

دکتر بيژن کيخايي ده دزي

هماتولوژيست انکولوژيست کودکان
استاد دانشگاه علوم پزشکي  اهواز

14:30-15

ناقلين و هتروزيگوتها در بيماري هاي خونريزي دهنده ارثي:يافتن و مديريت درماني

دکتر زهرا بديعي

هماتولوژيست انکولوژيست کودکان
استاد دانشگاه علوم پزشکي مشهد

15-15:30

پيشگيري در بيماري هاي نادر انعقادي

دکتر مجيد نادري

هماتولوژيست انکولوژيست کودکان
دانشيار دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

کنگره ترومبوز هموستاز ديماه 97


روز اول سالن لاله-12-10-97

ساعت

عنوان

نام سخنران

عنوان

10:30-10:45

بررسي فراواني و فنوتيپ زيرگروهي از کمبود ارثي فاکتور هفت انعقادي با مشخصه مغايرت در سطح فعاليت فاکتور اندازه گيري شده با ترومبوپلاستين هاي متفاوت

سحر خرسند روز

کارشناس ارشد هماتولوژي بانک خون
مرکز تحقيقات انتقال خون ايران

10:45-11

بررسي اثربخشي تزريق داخل مفصلي پلاسماي غني از پلاکت بر شاخصهاي باليني بيماران مبتلا به آرتروپاتي هموفيلي

دکتر فاطمه ملک

هماتولوژيست انکولوژيست کودکان
استاديار دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

11-11:15

مقايسه روش هاي مولکولي در تشخيص کمبود فاکتور ‏XIII:
‏Restriction Reaction Chain Polymerase Amplification Tetra and Polymerase Length Fragment Chain Polymerase System Mutation Refractory

مريم دانشي

کارشناس ارشد هماتولوژي بانک خون

11:15-11:30

مقايسه اثر استاتينهاي مختلف بر روي فاکتورهاي انعقادي

دکتر محمد رضا بردبار

هماتولوژيست انکولوژيست کودکان
دانشيار دانشگاه علوم پزشکي شيراز

11:30-11:45

بررسي مقايسه اي اثربخشي وبي خطري دابيگاتران ووارفارين در بيماريهاي ترومبوآمبولي کودکان

دکتر عزيز اقبالي

هماتولوژيست انکولوژيست
دانشگاه علوم پزشکي اراک

11:45-12

بررسي اينترلوکين 6 در تشخيص زود هنگام سندم پس از ترومبوز: کارآزمايي باليني

دکتر دارا الوندفر

جراح عروق
دانشگاه علوم پزشکي تبريز

12-12:15

پلاکتهاي بيماران مبتلا به بيماري عروق در مقايسه با افراد نرمال مقادير بيشتري-1 SDF و رسپتور آن را بيان مي کنند

دکتر مهديه مهري پور

دکتري تخصصي هماتولوژي بانک خون

12:15-12:30

ترومبوآمبولي وريدي و خونريزي چه تاثيري در کيفيت زندگي بيماران سرطاني دارد؟

دکتر سيد احسان اسدي

دکتري پرستاري

 

روز دوم -13-10-97 

ساعت

عنوان سخنراني

نام سخنران

عنوان

هيئت رييسه جلسه چهارم دکتر ر مضانعلي شريفيان، دکترمجتبي قدياني

8:30-9

تازه هاي آمبولي ريه :پيش بيني ,تشخيص , درمان

دکتر مهناز اميني

فوق تخصص ريه
استادياردانشگاه علوم پزشکي مشهد

9-9:30

هيپرتانسيون شريان ريوي مزمن ترومبوتيک:مرور و تجربه يک مرکز

دکتر بابک شريف کاشاني

کارديولوژيست
دانشيار دانشگاه علوم پزشکي بهشتي

9:30-10

حوادث ترومبوتيک در بيماري هاي خونريزي دهنده ارثي: بروز , تشخيص ,پيشگيري و درمان

Prof. Gerald Dolan

هماتولوژيست
رياست بخش ترومبوز هموستاز دانشگاه ناتينگهام

پذيرايي 

هيئت رييسه جلسه پنجم : دکترشياري، دکترمحسن جواد زاده

10:30-11

تازه هاي تشخيص و درمان سندروم آنتي فسفوليپيد

دکترآرمان احمد زاده

روماتولوژيست
استاديار دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

11-11:30

ترومبوپروفيلاکسي در جراحي ارتوپدي ماژور

دکترسيد جواد مرتضوي

جراح ارتوپد
استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران

11:30-12

ترومبوز سينوسهاي وريدي مغز

دکتر عسگر قرباني

 نورولوژيست بزرگسالان
 
استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران

12-12:30

جنبه هاي ترومبوتيک و هموستاتيک بارداري، تشخيص و مديريت

دکتر صديقه حنطوش زاده

متخصص زنان-پريناتولوژيست
استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران

12:30-13:30

ناهار نماز

13:30-14:30

مجمع عمومي فوق العاده انجمن

هيئت رييسه جلسه ششم: دکتر مهران کريمي، دکتر کوروش صادقي

14:30-15

خونريزي حاد و جراحي در حين مصرف داروهاي جديددر هموفيلي ها

Prof. Gerald Dolan

هماتولوژيست
رياست بخش ترومبوز هموستاز دانشگاه ناتينگهام

15-15:30

داروهاي جديد ضد انعقادي خوراکي: آخرين يافته ها و محدوديت ها

دکتر آزيتا حاج حسين طلاساز

فارماکولوژيست باليني
دانشگاه علوم پزشکي تهران

15:30-16

ترومبوتيک ترومبوسيتوپنيک پورپورا

دکتر فلورا پيوندي

فوق تخصص هماتولوژي بزرگسالان 
رياست بخش هموفيلي و ترومبوز دانشگاه ميلان

 

روز دوم 13-10-97

جلسه مجمع عمومي انجمن ترومبوز هموستاز ايران

سخنران

عنوان 

ساعت

رياست انجمن-بازرس انجمن

گزارش ساليانه انجمن

13:30-13:45

دبير انجمن

تغييرات پيشنهادي اساسنامه

13:45-14

کليه اعضا

بحث و اظهار نظر اعضا

14-14:15

کليه اعضا

راي گيري

14:15-14:30

 

روز سوم-14-10-97

ساعت

عنوان سخنراني

نام سخنران

عنوان

هيئت رييسه جلسه هفتم- دکتر اردشير قوام زاده، دکتر پيمان عشقي

8:30-9

تازه هاي بيماري هاي ارثي پلاکتي: اپيدميولوژي,تشخيص ,درمان

دکتر غلامرضا توگه

هماتوولوژيست انکولوژيست بالغين
استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران

9-9:30

روش ها و تفسير تستهاي عملکرد پلاکتي

دکتر مينو احمدي نژاد

پاتولوژيست
استاديار موسسه آموزشي انتقال خون

9:30-10

 پيوند سلولهاي بنيادين خونسازدر بيماري هاي ارثي پلاکتي

دکتر امير عباس هدايتي اصل

هماتولوژيست انکولوژيست کودکان
استاديار  دانشگاه علوم پزشکي تهران

 

پذيرايي  

هيئت رييسه جلسه هشتم- دکتر عليرضا فارسي نژاد، دکتربهادر مير رحيمي  

10:30-11

 تازه هاي داروهاي ضد پلاکتي : طبقه بندي ,مصرف و محدوديت هاي باليني

دکتر محمد سيستاني زاد

متخصص داروسازي باليني-دانشيار داروسازي باليني

 دانشگاه علوم پزشکي بهشتي

11-11:30

 انواع فرآورده هاي پلاکتي جهت استفاده در پزشکي باز ساختي

دکتر عليرضا فارسي نژاد

دکتراي تخصصي هماتولوژي و طب انتقال خون
دانشيار دانشگاه علوم پزشکي کرمان

11:30-12:00

 نقش پلاکت در طب بازساختي در اورولوژي کودکان

دکترعبدالمجيد کجباف زاده

فوق اورولوژي کودکان 
استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران

12:00-12:30

 مرور بر نقش فرآورده هاي پلاکتي در طب بازساختي عضلاني اسکلتي و گزارش کشوري

دکتر سيد احمد رييس سادات

دبير انجمن فيزيکي توانبخشي 
دانشيار دانشگاه علوم پزشکي تهران

:12:30-13:00

 مروري بر فرآورده هاي پلاکتي و پلاسمايي در طب بازساختي در ايران و جهان

دکتر سعيد محمدي

دکتراي تخصصي هماتولوژي و طب انتقال خون 
استاديار دانشگاه علوم پزشکي تهران

:13:00-13:30

 بيانيه کنگره- معرفي مقالات و پوستر هاي برتر

دکتر سعيد محمدي

دکتراي تخصصي هماتولوژي و طب انتقال خون 
استاديار دانشگاه علوم پزشکي تهران
دبيراجرايي همايش

13:30-14:30

نماز و نهار