صفحه اصلي > هيات مديره انجمن

 درخواست تاسيس انجمن ترومبوز هموستاز ايران، در تاريخ 94/03/09 در يکصد و پنجاه و هشتمين جلسه کميسيونهاي انجمن هاي علمي مطرح و به تصويب رسيد و پس از تاييد اساسنامه پيشنهادي در تاريخ 94/10/03 با تشکيل اولين مجمع عمومي در بيمارستان کودکان مفيد و با حضور رياست سابق انجمن بين المللي ترومبوز هموستاز آقاي پروفسور فريتز روزندال انتخابات هيئت مديره برگزار شد و اعضاي اولين هيئت مديره به شرح زير انتخاب شدند:

آقاي دکتر پيمان عشقي (رياست هيئت مديره) 

خانم دکتر مينو احمدي نژاد (دبير انجمن)

خانم دکتر فلورا پيوندي 

آقاي دکتر حسن ابوالقاسمي 

آقاي دکتر مهران کريمي

خانم دکتر زهرا بديعي

آقاي دکتر غلامرضاتوگه(خزانه دار) 

آقاي دکتر محسن جواد زاده (بازرس اصلي)

همچنين آقاي دکتر مجيد نادري و عبدالرضا افراسيابي بعنوان اعضا علي البدل و آقاي دکتر مهرزاد ميرزانيا بعنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

با تاييد انتخابات برگزار شده از سوي ناظر کميسيون مربوطه ، پروانه فعاليت انجمن در تاريخ  22/1/95  به رياست آقاي دکتر پيمان عشقي صادر گرديد و فعاليت انجمن از اين تاريخ رسما آغاز شد.