صفحه اصلي > مشاهده اخبار

عنوان خبر : جلسه مجمع عمومي انجمن ترومبوز هموستاز ايران

خلاصه خبر :

جلسه مجمع عمومي انجمن ترومبوز هموستاز ايران در تاريخ 13 ديماه سال جاري برگزار مي گردد.

شرح خبر :

روز دوم کنگره 13-10-97

جلسه مجمع عمومي انجمن ترومبوز هموستاز ايران

سخنران

عنوان 

ساعت

رياست انجمن-بازرس انجمن

گزارش ساليانه انجمن

16:30-17

دبير انجمن

تغييرات پيشنهادي اساسنامه

17-17:30

کليه اعضا

بحث و اظهار نظر اعضا

17:30-18:30

کليه اعضا

راي گيري

18:30-19

صرف شام

19-21

 

 

نوع خبر : اخبار داخلي کنگره

تاريخ خبر : 26 مهرماه 97

ليست كلي اخبار