صفحه اصلي > پيام دبير علمي کنگره

بسمه تعالي

      هموستاز ترومبوز يکي از مشکلات شايع پزشکي در دنيا مي باشد. که متأسفانه منجر به مرگ و مير و بروز نا خوشي در بيماران مي گردد. توجه ويژه به بررسي علل خونريزي و ترومبوز و نيز اطلاع از آخرين دستاوردهاي تشخيصي و درماني در اين زمينه، کمک شاياني به افزايش آگاهي پزشکان و کادر درماني درگير، در مراکز هموستاز و ترومبوز خواهد نمود.لذا برگزاري دومين کنگره سراسري هموستاز و ترومبوز ايران با هدف ارتقاء آگاهي و بهبود تشخيص و درمان ضروري به نظر مي رسد. اميدواريم که اين اجتماع علمي باعث ارتقاء کيفي و کمي دانش پزشکان و همکاران فعال در زمينه هموستاز و ترومبوز گردد.


دکتر فلورا پيوندي

دبير علمي کنگره