صفحه اصلي > شرايط درخواست

شرايط درخواست و حمايت از کنگره

-  شرايط اسپانسري کنگره

- دريافت غرفه براي کليه شرکتهاي فعال و مرتبط   آزاد است.

- کليه شرکتهاي خواهان حضور در نمايشگاه ابتدا ملزم به تکميل فرم درخواست غرفه در وبسايت کنگره ميباشند.

- اولويت اختصاص غرفه بر اساس ثبت فرم درخواست غرفه در وب سايت در نظر گرفته خواهد شد.

فرم درخواست غرفه

فرم درخواست آگهي در کتاب کنگره

فرم درخواست سمپوزيوم و کارگاه

فرم درخواست کانتر و ميز